Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego

Foto
.


Wydział Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 1 maja 2017 r. Powiat Wyszkowski rozpoczął realizację projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 95 uczennic i 130 uczniów czterech szkół z 2 zespołów szkół i 1 placówki oświatowej Powiatu Wyszkowskiego we współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi poprzez dostosowanie ich do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost kompetencji zawodowych 225 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie, Zespołu Szkół w Długosiodle i Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie poprzez udział w dodatkowych stażach i praktykach zawodowych, warsztatach na wyższych uczelniach w okresie do 30 kwietnia 2019 r.
2. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju 225 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie, Zespołu Szkół w Długosiodle i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych informatyk, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, spedytor, logistyk budownictwa, murarz i tynkarz i fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych, turystycznych i hotelarstwa, kucharz, piekarz, sprzedawca, handlowiec z terenu powiatu wyszkowskiego poprzez wprowadzenie do oferty szkół
i placówki dodatkowych kursów, w okresie do 30 kwietnia 2019 roku.
3. Zwiększenie zakresu wsparcia uczniów poprzez zakup pomocy dydaktycznych do prowadzonych kursów - doposażenie 4 pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w okresie do 30 kwietnia 2019 roku.

Projekt obejmuje 6 zadań:
- Zadanie 1. Staże zawodowe dla 199 uczniów i uczennic,
- Zadanie 2. Praktyki zawodowe dla 26 uczniów i uczennic,
- Zadanie 3. Zajęcia z zakresu zdobywania dodatkowych uprawnień dla 90 uczniów i uczennic – Kurs Uprawnienia SEP do 1 kV,
- Zadanie 4. Warsztaty w szkołach wyższych dla 99 uczniów i uczennic,
- Zadanie 5. Wyposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu,
- Zadanie 6. Zajęcia specjalistyczne dla 101 uczniów i uczennic:
 Kurs kosztorysowania w programie Norma PRO dla 24 osób
 Kurs komputerowego przedmiarowania robót budowlanych dla 25osób
 Kurs certyfikatu HACCP dla 32 osób
 Kurs prawa jazdy kategorii B dla 20 osób

W ramach zadania 4 zostaną wyposażone cztery szkolne pracownie nauki zawodu w 2 szkołach:
1. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie  Pracownia elektryczna dla zawodu Technik elektryk (koszt wyposażenia 79 298,00 zł),
2. Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie  Pracownia technologii gastronomicznej (20 325,00 zł), Pracownia planowania i żywienia i produkcji gastronomicznej (27 325,00zł) i Pracownia obsługi gości dla zawodu TŻiUG (59 340,00 zł).

Projekt jest skierowany do 225 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie,
z Zespołu Szkół w Długosiodle i z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2019 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 959 495,60 zł
Kwota dofinansowania ogółem: 1 763 509,96 zł
w tym kwota dofinansowania z EFS: 1 567 596,48 zł
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 195 985,64 zł (z tego wkład własny pieniężny 123 835,64 zł)

Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu. Projekt został opracowany przez Wydział Rozwoju i Funduszy wspólnie z Wydziałem Edukacji i Dyrekcją Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”
w Wyszkowie, Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół w Długosiodle.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc

W dniu 22 maja 2017 roku w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.3.01-14-7140/16 –00 pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. W imieniu Powiatu Wyszkowskiego umowę podpisali:
Bogdan Mirosław Pągowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Adam Mróz –Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego.

Umowa określa warunki przekazywania przez Instytucje Pośredniczącą (Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych) Beneficjentowi (Powiatowi Wyszkowskiemu) dofinasowania na realizacje projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” oraz prawa i obowiązki Beneficjenta.
Ww. projekt został opracowany przez zespół projektowy Wydziału Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie pod kierunkiem Ewy Ćwik – Naczelnika Wydziału i uzyskał 10 pozycję (przy punktacji 101 punktów) na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.10.3.01-14-029/16.

Jest to kolejny projekt opracowany przez Wydział skierowany do mieszkańców Powiatu w celu podniesienia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy.
Powiat Wyszkowski w ramach Poddziałań 10.3.4 i 10.3.1 pozyskał z Unii Europejskiej i budżetu państwa łącznie 2 780 521,96 zł dla 385 mieszkańców, koszt przypadający na jednego uczestnika w projekcie „Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim” wynosi 5 067,50 zł, w projekcie “ Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” 8 708,87 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2019 r.
Całkowity koszt realizacji: 1 959 495,60 zł
Kwota dofinansowania ogółem: 1 763 509,96 zł
w tym kwota dofinansowania z EFS: 1 567 596,48 zł
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 195 985,64 zł (z tego wkład własny pieniężny 123 835,64 zł).


Nowe zasady finansowania i udziału w stażach i praktykach zawodowych w ramach projektu „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego”
Powiat Wyszkowski informuje o wprowadzeniu zmian do „Regulaminu udziału w stażach/praktykach zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018”.
Celem zmian jest poprawa efektywności systemu wdrażania oraz rozliczania staży
i praktyk zawodowych realizowanych w 2018 roku. W efekcie wprowadzonych zmian usprawni się obieg informacji i dokumentów pomiędzy:
- uczestnikiem stażu/praktyki zawodowej,
- Realizatorem staży/praktyk zawodowych;
- Liderem Szkolnym,
- Beneficjentem – Powiatem Wyszkowskim
co wpłynie na skrócenie okresu realizacji wypłat.
Zmianie ulega zwrot kosztów przejazdu :
- dotyczy najtańszego przejazdu zbiorowymi środkami transportu na danej trasie,
- nie może przekroczyć 400,00 PLN na jednego stażystę /praktykanta w przypadku staży/praktyk 300 godz., 200,00 PLN w przypadku staży /praktyk 150 godz.
Realizacja staży ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia dzięki doświadczeniom zdobytym u pracodawcy – Realizatora stażu/praktyki.

Regulamin udziału w stażach/praktykach w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w projekcie pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego”

Lista uczestników projektu zakwalifikowanych do wsparcia w ramach projektu

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1493 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)