Aktualności

Ogłoszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Data umieszczenia:

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2018 poz. 2204/ Starosta Powiatu Wyszkowskiego wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie informuje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości w stosunku do działki nr 62/23 położonej w obrębie PGR Rząśnik, gmina Rząśnik, uregulowanej w księdze wieczystej OS1W/00037931/0, w celu budowy linii kablowej, linii napowietrznej oraz przyłącza napowietrznego niskiego napięcia.

Przedmiotowa nieruchomość nie ma uregulowanego stanu prawnego, ponieważ osoba wymieniona w ewidencji gruntów jako współwłaściciel Konrad Durski, nie żyje i nie zostało przeprowadzone po nim postępowania spadkowe.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie pok. Nr 22a i udokumentowali swoje prawa do tych nieruchomości.
Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nastąpi wszczęcie postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu budowy sieci energetycznej.
Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie z siedzibą przy Al. Róż 2 w pokoju nr 22a Tel. (0-29) 743 59 32

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 238 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14