Aktualności

Finansowe zakończenie realizacji największej drogowej inwestycji powiatu wyszkowskiego

Data umieszczenia:

Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 24 października 2019 r. wpłynęło pismo od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie informujące o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku rozliczającego zaliczkę uzyskaną na poczet realizacji projektu pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa dla Mazowsza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, tym samym została zakończona zarówno rzeczowa jak i finansowa realizacja projektu.

Zakres rzeczowo - finansowy dla wszystkich 7 zadań został zrealizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPMA.07.01.00-14-6608/16-00 z dnia 13 września 2017 r.

Wartość projektu ogółem: 12 774 682,85 zł
Kwota dofinansowani z EFRR: 7 347 840,46 zł
Wkład własny: 5 426 842,39 zł
w tym pomoc finansowa:
Gminy Brańszczyk: 891 412,00 zł
Gminy Długosiodło: 1 809 837,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w formule Regionalnego Instrumentu Terytorialnego i ujęte w „Planie Inwestycyjnym dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego”, gdzie przewidziane zostały komplementarnie do pozostałego obszaru funkcjonalnego działania inwestycyjne, które mają na celu ułatwienie komunikacji w ramach całego subregionu ostrołęckiego.

Przedsięwzięcie posiada szczególne znaczenie, ponieważ stanowi kontynuację rozbudowy sieci komunikacyjnej powiatu. Droga Nr 4403W położona jest w ciągu ważnego szlaku komunikacyjnego łączącego się z Drogą Krajową Nr 8 z siecią TEN-T .
TEN-T Transeuropejska Sieć Transportowa – jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych na terytorium państw członkowskich UE. Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Efektywnie funkcjonujący w ramach Unii system transportowy ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE w skali globalnej.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, poprawi układ komunikacyjny, tj. dostępność do głównych szlaków transportowych (europejskich i krajowych), zwiększy dostępność do miejsc aktywności gospodarczej, poprawi jakość życia mieszkańców i turystów oraz otworzy możliwość zabudowy nowych terenów pod działalność gospodarczą.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.


Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 608 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14