Aktualności

XX Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 27 maja 2020 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Wyszkowie przy ul. Prostej 7 odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wyszkowskiego za rok 2019.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu wyszkowskiego za 2019 rok.
7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie za rok 2019.
8. Informacja z działalności bieżącej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (styczeń-luty 2020 r.)
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za 2019 r. oraz Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie za 2019 r.
10. Sprawozdanie z realizacji „Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wyszkowskim na lata 2018-2020” za rok 2019.
11. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności
w 2019 roku oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
12. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2025” za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Wyszkowskiego.
15. Sprawozdanie w zakresie wykonanych inwestycji drogowych oraz bieżącego utrzymania dróg powiatu wyszkowskiego w roku 2019.
16. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
17. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za rok 2019.
18. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2019.
19. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za rok 2019.
20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
21. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.
- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 177 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14