Aktualności

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 31 marca 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

W dniu 31 marca 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXX Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalności za rok 2020.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu wyszkowskiego za 2020 rok.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wyszkowskiego za rok 2020.
8. Informacja o działalności bieżącej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.
9. Sprawozdanie z realizacji „Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wyszkowskim na lata 2018-2020” za rok 2020.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2020 rok.
12. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa z działalności za 2020 rok.
13. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z działalności za 2020 rok.
14. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z działalności za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021;
b) zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2021-2027;
c) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu
w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2021 r.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 215 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14