Aktualności

Ogłoszenie - środki na podjęcie działalności gospodarczej

Data umieszczenia:

Starosta Powiatu Wyszkowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urząd Pracy w Wyszkowie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (IV)”.

Wnioski należy złożyć w terminie:
od 24 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Wnioski mogą składać osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane dalej grupami defaworyzowanymi:
1. osoby w wieku 50 lat i więcej;
2. osoby z niepełnosprawnościami;
3. osoby długotrwale bezrobotne (definicja „długotrwale bezrobotny” osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).
4. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do wykształcenia średniego włącznie);
5. kobiety.
6. mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia (osoba nienależąca do w/w grup, posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - policealne, pomaturalne, wyższe).

Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do tutejszego Urzędu Pracy celem przeprowadzenia rozmowy doradczej. Brak stawiennictwa będzie skutkował negatywnym rozpatrzeniem przedmiotowego wniosku.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać złożony w terminie naboru, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 15.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej https: //wyszkow.praca.gov.pl/ (zakładka>Dokumenty do pobrania> Środki na podjęcie działalności gospodarczej RPO WM 2022).

UWAGA:
Urząd dysponuje środkami finansowymi dla przyznania dofinansowania dla 1 bezrobotnej osoby.Osoba do kontaktu:
Marta Rutka
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
ul. Tadeusza Kościuszki 15
tel. +48 29 742 21 35 wew. 265 pokój nr 3


Foto
.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 – projekty pozakonkursowe.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 86 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14