Aktualności

Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 roku

Data umieszczenia:

Przypominamy, że w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd". Jednostką wskazaną przez Powiat Wyszkowski do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji

Cele szczegółowe programu w 2018 roku:
– przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
– przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
– umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
– poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
– wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.W bieżącym roku realizowane są następujące formy wsparcia:
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


Informacje szczegółowe dotyczące programu

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Adresaci:
– osoba niepełnosprawna do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Maksymalna kwota dofinansowania – 8.000 zł
Wymagany udział własny – 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Adresaci:
– osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON (2.200,00 zł):
– kurs/egzaminy - 1.600 zł,
– pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy - koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu - 600 zł,
Wymagany udział własny - 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Adresaci:
– osoba niepełnosprawna do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON :
– dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
Wymagany udział własny – 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
Nie jest wymagany udział własny.

Obszar C - Likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Adresaci:
– osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON: 3.000,00 zł
Nie jest wymagany udział własny.

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Adresaci:
– osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym - jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON:
Przy amputacji:
– w zakresie ręki - 9.000 zł,
– przedramienia - 20.000 zł,
– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,
– na poziomie podudzia - 14.000 zł,
– na wysokości uda - 20.000 zł,
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł.
Refundacja kosztów dojazdu na spotkania z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł.
Wymagany udział własny: 10 % ceny brutto zakupu.

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
Adresaci:
– osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym - jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON:
Przy amputacji:
– w zakresie ręki - 2.700 zł
– przedramienia - 6.000 zł
– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 7.800 zł
– na poziomie podudzia - 4.200 zł
– na wysokości uda - 6.000 zł
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 7.500 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkania z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł
Wymagany udział własny: 10 % ceny brutto zakupu.

Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Adresaci:
– osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON: 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Wymagany udział własny: 15 % ceny brutto zakupu.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.
Adresaci:
– osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
– osoby uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
W przypadku, gdy wnioskodawca w module II jednocześnie pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł - w innych przypadkach, które określi realizator programu,
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
4) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie;
5) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w module II - w zakresie kosztów czesnego:
1) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
2) 65% wartości czesnego - w przypadku dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).Wnioski wraz z załącznikami można pobrać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
ul. Świętojańska 82A,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30 pok. nr 1
lub w wersji elektronicznej (zakładka „Formularze i druki do pobrania” – „Program Aktywny samorząd”)


Wnioski można składać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w terminach:
MODUŁ I:
od 23 kwietnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

MODUŁ II:
Od 12 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018
(1-y cykl 2018)

od 10 września 2018 r. do 10 października 2018 r.
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019
(2-gi cykl 2018)

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd”są zamieszczone również na stronie www.pfron.org.pl

Harmonogram realizacji pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” w 2018 r.

28.02.2018 - Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

12.03.2018 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-szy cykl 2018)

30.03.2018 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-szy cykl 2018)

23.04.2018 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I programu

23.04.2018 - Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.09.2018 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2018)

10.10.2018 - Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)

04.12.2018 - Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2019 - Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 r.

30.08.2019 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 232 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)