Informacje dla kandydatów - instrukcje, informacja, opis procesu rekrutacji

Nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w powiecie wyszkowskim, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzony będzie w systemie elektronicznym. Nabór rusza 17 maja 2021 roku

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest rejestracja w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji na stronie internetowej: https://wyszkow.edu.com.pl przez założenie osobistego konta w Systemie.

Drogi Ósmoklasisto, REJESTRUJESZ SIĘ używając zakładki ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – załóż konto.
W tym celu wprowadź do Systemu swoje dane osobowe oraz ustal hasło dostępu do konta. System wygeneruje Twój identyfikator (login), pod którym będziesz rozpoznawany w Systemie. Koniecznie należy go zapisać i zachować.

Przygotuj swój Nr PESEL, będzie potrzebny przy wypełnianiu formularza.
W zakładce MENU zamieszczona jest oferta szkół i informacja o wolnych miejscach w oddziałach.

Logowanie do Systemu i wypełnienie formularza można wykonać w domu, w szkołach, w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie lub w innym miejscu gdzie jest komputer z dostępem do Internetu. Należy to zrobić w terminie do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00. Podczas całego procesu rejestracji w Systemie Elektronicznego Naboru na ekranie monitora będą ukazywały się czytelne instrukcje jak przejść kolejne kroki rejestracji.

UWAGA: jeśli jesteś KANDYDATEM do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO w III Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie zaloguj się do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 i skontaktuj się ze szkołą w sprawie terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej.

Ósmoklasisto, po zalogowaniu się wybierz szkoły, do których chcesz kandydować. Następnie w obrębie tych szkół wybierz oddziały.
Dokonując wyboru pamiętaj, że MASZ PRAWO KANDYDOWAĆ DO DOWOLNEJ LICZBY SZKÓŁ, i możesz w nich wybrać DOWOLNĄ LICZBĘ ODDZIAŁÓW. Nie ograniczaj się do jednej czy dwóch preferencji – WYBÓR WIĘKSZEJ LICZBY daje CI WIEKSZE SZANSE na przydział do oddziału już w pierwszym etapie rekrutacji. W przypadku, gdy wskażesz tylko jeden lub dwa oddziały, a zabraknie Ci punktów na miejsce w nim, system umieści Cię na liście kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych – będziesz musiał szukać miejsca w szkołach, które będą dysponowały wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej. WYBIERAJĄC WIĘKSZĄ LICZBĘ PREFERENCJI NA I ETAPIE REKRUTACJI ZWIĘKSZASZ SWOJE SZANSE NA PRZYDZIAŁ DO SZKOŁY.

Bardzo ważna jest kolejność w jakiej ustawisz na swoim podaniu szkoły i oddziały! Ustalając kolejność wybranych oddziałów, określasz swoje preferencje – oddział wybrany jako pierwszy /najwyżej/ to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać, ostatni /najniżej na podaniu/ - to ten, na którym najmniej Ci zależy.
System Elektronicznego Wspomagania rekrutacji działa według następujących zasad:
• kandydat zostaje przydzielony przez System tylko do jednego oddziału,
• znajdującego się najwyżej na liście preferencji,
• do którego uzyskał większą liczbę punktów niż inni kandydaci.
Szkoła, prowadząca oddział, który wskazałeś jako pierwszy na liście preferencji to tzw. SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU.

Po wyborze szkół i oddziałów, jeszcze raz sprawdź kolejność wybranych oddziałów, jeśli jest zgodna z twoimi preferencjami - wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je rodzice lub prawni opiekunowie. ZANIEŚ JE DO „SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU”. Jeśli z różnych powodów nie możesz tego zrobić, np. przebywasz na kwarantannie, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru telefonicznie lub mailowo, wspólnie ustalicie sposób dostarczenia dokumentów.
Nie dostarczasz żadnych dokumentów w wersji papierowej do szkół drugiego i trzeciego wyboru.
PAMIĘTAJ: Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija
21 czerwca 2021 r. o godzinie 15:00.

Wraz z podaniem w SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane.
UWAGA: Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty).

Po zweryfikowaniu podania w „szkole pierwszego wyboru”, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Systemie czy zmiany wyboru szkoły będzie możliwa dopiero w dniach od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Jeżeli po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty, chcesz zmienić swoją listę preferencji, musisz pójść do szkoły pierwszego wyboru, anulować złożone tam wcześniej podanie. Następnie na swoim koncie:
- wprowadzić odpowiednią zmianę,
- wydrukować nowe podanie i zanieść je do szkoły pierwszego wyboru.
Będziesz mógł to zrobić w dniach
od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 do godziny 15:00.

Niezwłocznie po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej .
w internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa oraz inne osiągnięcia, np. w konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by wpisywać do Systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane na świadectwie. Sprawdź dwukrotnie zgodność danych wpisanych do Systemu z wpisanymi na świadectwie.
Po wypełnieniu formularza osiągnięć zanieś do szkoły „pierwszego wyboru” jedną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Szkoły ponadpodstawowe będą przyjmować kopie świadectw
od 25 czerwca 2021 r. od godz. 8:00
do 14 lipca 2021 r. do godziny 15:00.

Niezwłocznie po otrzymaniu oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zaloguj się do Systemu i uzupełnij formularz osiągnięć a następnie zanieś do szkoły „pierwszego wyboru” jedną kopię zaświadczenia.
Szkoły ponadpodstawowe będą przyjmować kopie zaświadczeń
do 14 lipca 2021 do godziny 15:00.

„SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU” dokonuje sprawdzenia zgodności danych w Systemie z informacjami zawartymi w dokumentach. Po weryfikacji na Twoje konto zostanie przesłany komunikat o akceptacji lub odrzuceniu podania. W tym drugim przypadku zgłoś się natychmiast do „szkoły pierwszego wyboru” w celu wyjaśnienia niezgodności.

Dnia 22 lipca 2021 r. na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej „szkole pierwszego wyboru”, znajdziesz informację do którego oddziału zostałeś zakwalifikowany.
W dniach od 23 lipca 2021 r. od godz. 8.00 do 30 lipca 202a r. do godz. 15.00 powinieneś potwierdzić wolę przyjęcia i niezwłocznie dostarczyć tam oryginały dokumentów /świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*/.

UWAGA: Niedostarczenie w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 wymaganych dokumentów, oznacza rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dnia 2 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00 szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na dostępną w Systemie stronę „Wolne miejsca”. Wykaz wolnych miejsc będzie również dostępny we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Wybierz odpowiedni oddział i złóż dokumenty w szkole.

Życzymy powodzenia !

*dotyczy kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowania na badania lekarskie będą wydawały szkoły w dniach od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 913 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14