Zadania

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych należy, w szczególności:

1. W zakresie inwestycji:

1) przygotowywanie inwestycji realizowanych przez Starostwo,
2) udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania inwestycji jednostki organizacyjnej powiatu,
3) realizacja i nadzorowanie wykonywanych inwestycji przez Starostwo,
4) prowadzenie czynności w zakresie odbioru inwestycji realizowanych przez Starostwo.

2. W zakresie zamówień publicznych:

1) przygotowywanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, w trybie określonym przepisami ustawy,
2) przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych,
3) przyjmowanie protestów i odwołań wobec czynności objętych w toku postępowania zamówienie publiczne,
4) prowadzenie rejestrów umów.

3. W zakresie drogownictwa:

1) opracowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych lub pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z zarządem województwa, ,w sprawie opiniowania przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich,
2) występowanie do zarządów gmin, na obszarze których przebiega droga, o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych lub w sprawie przebiegu dróg powiatowych,
3) przygotowywanie opinii o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i powiatowych,
4) opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
5) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
6) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu oraz umieszczanie takich urządzeń na obiektach mostowych,
10) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
11) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
12) sprawowanie zarządu gruntami w pasie drogowym,
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14) utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16) przygotowanie i udział w przetargach dotyczących budowy i modernizacji dróg, bieżącego utrzymania, zimowego utrzymania dróg powiatowych,
17) udzielanie, odmowa udzielania zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, które mogą odbywać się pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy,
18) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
19) przygotowywanie dokumentacji związanej z wyznaczaniem parkingów strzeżonych do usuwania pojazdów.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2694 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)