Realizacja projektu „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” - Zakończona!

Powiat Wyszkowski informuje, że w dniu 30.05.2019 r. roku został złożony wniosek o płatność końcową nr RPMA.10.03.01-14-7140/16-012-01 w ramach projektu „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” realizowanego przez Powiat Wyszkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Foto
.
Foto
.
Foto
.

W dniu 28.06.2019r. (data wpływu 02.07.2019r.) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 pozytywnie rozpatrzyła złożony w dniu 30.05.2019 r. wniosek Beneficjenta o płatność końcową nr RPMA.10.03.01-14-7140/16-012-01 na kwotę 74 060,89 PLN w ramach projektu pt. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" nr RPMA.10.03.01-14-7140/16 współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu".
Jako kwalifikowane w przedstawionym wniosku o płatność uznano wydatki w kwocie
74 060,89 PLN. W ramach projektu nie została stwierdzona nieprawidłowość.
Tym samym realizacja projektu zakończyła się sukcesem.

Projekt zrealizował Zespół Projektowy z Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie oraz z Zespołem Szkół
w Długosiodle w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r.

Całkowita wartość zrealizowanego i rozliczonego projektu wyniosła:
- 1 924 231,59 PLN tj. 98,20% planowanego budżetu z uwagi na oszczędności
w poszczególnych pozycjach budżetu,
Całkowita kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
- 1 751 514,96 PLN tj. 99,32% planowanego budżetu.

Projekt polegał na podniesieniu kwalifikacji zawodowych ukierunkowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji Mazowsza przez 126 uczniów i 100 uczennic z 4 szkół zawodowych Powiatu Wyszkowskiego funkcjonujących w 2 zespołach szkół: Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie (ZS1), (Technikum i ZSZ) oraz Zespół Szkół w Długosiodle (ZSD) i jednej placówce oświatowej: Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie (CEZiU) - (Technikum) we współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi poprzez dostosowanie ich do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie do 30 kwietnia 2019 roku zgodnie
z celem głównym projektu.
W ramach projektu:
• 226 uczniów i uczennic z ZS1, ZSD, CEZiU poprzez udział
w okresie do 30 kwietnia 2019 r. w dodatkowych stażach i praktykach zawodowych,
• 226 uczniom i uczennicom z ZS1, ZSD, CEZiU zapewniono wszechstronny rozwój poprzez wprowadzenie do oferty szkół i placówek dodatkowych kursów w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych, informatyk, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, spedytor, logistyk budownictwa, murarz, tynkarz, fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych, turystycznych i hotelarstwa, kucharz, piekarz, sprzedawca, handlowiec.
• 226 uczniów i uczennic uzyskało dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych i sprzętu do prowadzonych zajęć dzięki doposażeniu 4 pracowni na kwotę 161 511,30 PLN.
Zakres rzeczowo - finansowy 6 zadań został zrealizowany zgodnie z umową
o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.03.01-14-/17-02, w skład którego wchodzą poniższe zadania:
a) Zadanie nr 1 - Staże zawodowe dla 199 uczniów i uczennic. Ponadto w ramach zadania odbyły się także:
a) dodatkowe zajęcia z kompetencji miękkich, w tym:
- Trening kompetencji interpersonalnych dla 120 osób,
- Aktywne zarządzanie czasem dla 60 osób,
- Autorozwój, jak wykorzystać swój potencjał w planowaniu kariery dla 120 osób,
b) dodatkowe zajęcia specjalistyczne, w tym:
- Prowadzenie przedsiębiorstw dla 24 osób,
- Prowadzenie gry giełdowej dla 24 osób,
- Tworzenie nowoczesnych stron www Adobe Dreamweaver dla 12 osób,
- kurs Grafika komputerowa dla 21 osób,
- Planowanie dystrybucji i polityka cenowa dla 20 osób,
- kurs Sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami carvingu dla 8 osób,
- kurs Smacznie, zdrowo – narodowo. Nowoczesna Kuchnia Polska dla 8 osób,
- Warsztaty kuchnia włoska dla 8 osób;
- Warsztaty Viva la France czyli francuskie smaki w pigułce dla 8 osób,
- warsztaty kuchnie regionalne dla 8 osób,
- kurs kelner I stopnia dla 12 osób,
- kurs kelner II stopnia dla 12 osób,
• Zadanie nr 2 - Praktyk zawodowe dla 27 uczniów i uczennic. Ponadto w ramach zadania odbyły się także:
a) dodatkowe zajęcia kompetencje miękkie, w tym:
- Umiejętności autoprezentacji dla 2 grup 6 -7 osobowych,
- Radzenie sobie ze stresem dla 2 grup 6-7 osób,
- Umiejętności pracy w grupie dla 1 grupy 10 osobowej,
- Komunikacja interpersonalna dla 1 grupy 12osobowej,
- Kultura zawodu savoir vivre w pracy dla 1 grupy 12 osobowej,
• Zadanie nr 3 - Zajęcia z zakresu zdobywania dodatkowych uprawnień. W ramach zadania przeprowadzono następujące kursy:
- Kurs SEP do 1 Kv dla 20 osób,
- Kurs spawania metodą MAG dla 30 osób,
- Kurs kierowca wózków jezdniowych. Bezpieczna wymiana butli dla 40 osób,
• Zadanie nr 4 - Warsztaty w szkołach wyższych. W ramach zadania przeprowadzono następujące warsztaty:
- Otrzymywanie i właściwości wybranych związków organicznych”,
- Warsztaty z zakresu obsługi bankietowe w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA,
- Warsztat w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie oraz zajęcia na terenie warszawskiego czterogwiazdkowego hotelu Radisson Blu Sobieski,
- „Budownictwo energooszczędne” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie;
- „Grafika Komputerowa – projektowanie graficzne, tworzenie animacji” w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie;
- „Grafika Komputerowa – projektowanie graficzne, tworzenie animacji” w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie;
- „Elektrotechnika i telekomunikacja-Techniki multimedialne” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie – Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie;
- „Czy wiesz co jesz/chemiczne dodatki do żywności” na Wydziale Technologii Żywności
i Żywienia Człowieka w Warszawie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
• Zadanie nr 5 - Wyposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu.
• 3 pracownie w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie:
- pracownia technologii gastronomicznej dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych,
- pracownia planowania i żywienia i produkcji gastronomicznej dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych,
- pracownia obsługi gości dla zawodu dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych,
- pracownia elektryczna w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”
w Wyszkowie m.in. w zestawy komputerowe, zestawy silników
i urządzeń kontrolno-pomiarowych.
Ww. pracownie zostały wyposażone m.in. w zestawy komputerowe z kamerami internetowymi, robot kuchenny, sokowirówkę, frytkownicę, urządzenie do gotowania
w niskich temperaturach, pakowarkę próżniową, wyciskarkę owoców cytrusowych, kasy kelnerskie i terminale z oprogramowaniem sieciowym, systemy operacyjne
i oprogramowania.
• Zadanie nr 6 - Zajęcia specjalistyczne - Usługi zlecone. W ramach zadania przeprowadzono następujące kursy:
- Kurs kosztorysowania w programie NORMA PRO dla 24 osób,
- Kurs komputerowego przedmiarowania robót budowlanych dla 25 osób,
- Kurs certyfikatu HACCP dla 32 osób,
- Kurs prawa jazdy dla 20 osób.

Udział w projekcie „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic
z terenu powiatu wyszkowskiego” stworzył możliwości zatrudnienia absolwentów o wysokich kompetencjach dostosowanych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
z doświadczeniem zdobytym dzięki stażom/praktykom przeprowadzonym u pracodawców.
Foto
.
Foto
.
Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 435 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14