Podsumowanie pracy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2023

Data: 22.01.2024 r., godz. 10.30    736
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem roku pracy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Dane podstawowe:

W roku 2023 odbyło się 15 sesji Rady Powiatu w Wyszkowie, w tym 5 nadzwyczajnych Sesji Rady Powiatu
W 2023 roku Rada Powiatu w Wyszkowie podjęła 89 uchwał
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego w 2023 roku odbył 53 posiedzenia, na których podjął 203 uchwały własne.
Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał 99 Zarządzeń i 172 pełnomocnictwa/upoważnienia
Ilość zarejestrowanych w kancelarii pism – 36 254.
Ilość przesyłek wychodzących ze Starostwa – 30 412.


3.jpg (102 KB)

W 2023 roku do Wydziału Edukacji wpłynęło 1 446 spraw, czyli o 19 % więcej niż w roku 2022.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 r. wynosiła 58 175 974 zł, w tym w odpowiedzi na przygotowane przez Wydział Edukacji wnioski, część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w ciągu roku o:

 • 94 057 zł – z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • 500 023 zł - z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

W 2023 r. pozyskano środki na cele oświatowe:

 • 685 806 zł – z tytułu dodatkowych zadań oświatowych o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • 284 530 zł - na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”, w ramach którego zrealizowanych zostało 2870 godzin, a wsparcie otrzymało 59 dzieci z terenu Powiatu Wyszkowskiego wraz z rodzinami;
 • 35 000 zł - w ramach Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej, przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Wyszkowski zwiedzali punkty edukacyjne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Całkowity koszt wycieczek wyniósł 78 400 zł;
 • 174 900 zł - dotacje od innych podmiotów wynikającą z zawartych porozumień na powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych,
 • 14 000 zł - program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica", całkowity koszt zadania – 17 500 zł;
 • 150 250 zł - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW,
 • 42 727,73 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 • 500,94 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – Fundusz Pomocy,
 • 32 147 zł - dotacja przedszkolna,
 • 24 000 zł - Program Rządowy "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", całkowity koszt zadania – 30 134 zł;
 • 30 000 zł dotacja z Gminy Wyszków na dofinansowanie zadania pn.: „Zaaranżowanie na terenie parku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie Klasy pod chmurką”, całkowity koszt zadania – 66 960 zł;
 • 199 875 zł – Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie wsparcia międzysektorowego dzieci, uczniów i rodzin na poziomie powiatowym.
 • 1 998 991 zł – ogólna wartość projektu „Dobre kompetencje – lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W projekcie uczestniczy 200 uczniów i 45 nauczycieli z 4 wyszkowskich szkół zawodowych: Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie oraz Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I Stopnia w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie. Realizacja projektu zakończona została 01.12.2023 r.

W ramach zadania organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF w Powiecie Wyszkowskim wykonano następujące zadania:

 • opracowano mapę zasobów powiatowych i włączono podmioty na poziomie powiatu w lokalną sieć wsparcia międzysektorowego. Następnie w oparciu o mapę zasobów opracowano Powiatowy Informator Instytucji Wsparcia Dziecka i Rodziny
 • przeprowadzono badania w populacji dzieci z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: 6-8 m-cy, 12-14 m-cy, 18-20 m-cy, 24-26 m-cy 30-32 m-cy, 3, 4, 5, 6 lat. Wykonano badania skriningowe dzieci i oszacowano liczbę podmiotów i dzieci w ramach badań skriningowych WWR;
 • przeprowadzenie badań przesiewowych w populacji uczniów szkół podstawowych (z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat) i szkół ponadpodstawowych (w wieku 16 i więcej lat). Wykonano 211 badań uczniów;
 • przeprowadzono badania wśród uczniów ze zidentyfikowanymi trudnościami, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
 • opracowano ścieżki wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin;
 • zweryfikowano jakość wsparcia udzielanego 10 dzieciom i ich rodzinom, zgodnie z założeniem Standardów WWR, w tym wsparcie dziecka w postaci zajęć terapeutycznych;
 • zorganizowanie Dnia Otwartego „Mądrze Wspieraj Maluchy" podczas którego zaoferowano rodzicom bezpłatne zajęcia otwarte i terapeutyczne oraz konsultacje diagnostyczne.

W 2023 r. wydano 79 skierowań uczniów do kształcenia w szkołach specjalnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Przeprowadzono 10 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w efekcie czego wydano 10 aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Przedłożono: 49 Uchwał Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, 3 Uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie oraz 4 Zarządzenia Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wyszkowski uczyło się 3.243 uczniów/słuchaczy, w tym 264 w szkołach specjalnych (szczegółowo liczebność z uwzględnieniem typów szkół, specjalności i poziomów kształcenia obrazują tabele dostępne do pobrania poniżej). W szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych było 368 nauczycieli, w tym 269 dyplomowanych, 46 mianowanych, 34 kontraktowych i 19 początkujących

Liczba uczniów w szkołach specjalnych w roku szk. 2022/2023

Stan organizacyjny poszczególnych szkół z uwzględnieniem liczebności oddziałów w roku szkolnym 2022/2023

Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2023/2024 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wyszkowski uczy się 3.327 uczniów, w tym 266 w szkołach specjalnych (szczegółowo liczebność z uwzględnieniem typów szkół, specjalności i poziomów kształcenia obrazują tabele do pobrania poniżej). W szkołach i placówka oświatowych zatrudnionych było 368 nauczycieli, w tym 282 dyplomowanych.

LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH SPECJALNYCH w bieżącym roku szk. 2023/2024

Stan organizacyjny poszczególnych szkół z uwzględnieniem liczebności oddziałów w roku szkolnym 2023/2024

Stan organizacyjny poszczególnych szkół z uwzględnieniem liczebności oddziałów w roku szkolnym 2023/2024


13.jpg (89 KB)

Do zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, należy gospodarowanie mieniem Powiatu oraz gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa w szczególności:

 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości (w tym dróg),
 • nabywanie nieruchomości,
 • oddanie w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd,
 • najem, dzierżawa, sprzedaż, zamiana nieruchomości.

Ponadto realizacja zadań na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

 • wywłaszczanie nieruchomości na cele publiczne,
 • ustalanie wysokości odszkodowań za grunt przejęty na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego pod drogi w wyniku podziału nieruchomości,
 • ustalanie wysokości odszkodowań za grunt przejęty na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego pod drogi na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości urządzeń, ciągów drenażowych i innych obiektów,
 • w zakresie ochrony gruntów rolnych opiniowanie oraz wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

W roku 2023 Wydział GG przedłożył Zarządowi Powiatu 88 spraw, w tym zostały podjęte:

 • 13 uchwał dotyczących najmu (6) i dzierżawy nieruchomości (7)
 • 2 uchwały dotyczące wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg powiatowych
 • 5 uchwał dotyczących spraw budowlanych

Ilość spraw/zadań/zdarzeń/zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu gospodarki nieruchomościami roku 2023


8.jpg (87 KB)

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania wskazane w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.) i na jej podstawie wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy funkcjonującego w ramach wydziału Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Działania podejmowane w Wydziale nastawione są na tworzenie i modernizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cyfryzację danych i zwiększenie dostępności e-usług.

Do głównych zadań z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego należy:

 • prowadzenie dla obszaru powiatu baz danych:
  • ewidencji gruntów i budynków,
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • bazy danych rejestru cen nieruchomości,
  • bazy szczegółowych osnów geodezyjnych,
  • bazy obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje również zadania związane z przygotowaniem licznych sprawozdań, w tym:

 • sprawozdania z wykonania budżetu,
 • sprawozdania dotyczące planowania i wykonania dotacji celowych (kwartalne oraz roczne),
 • sprawozdania dotyczące ilości zadań wykonanych na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • monitoring wykonania umów.

W wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych w 2023 r. wykonano:

 • modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 143502_2 Długosiodło obręb ewidencyjny 0018 Małaszek, 0026 Plewki, 0033 Stare Suski, 0036 Wólka Piaseczna – etap II oraz etap III (powierzchnia objęta modernizacją – 876,3564 ha);
 • modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 143506_2 Zabrodzie obręb ewidencyjny 0020 Wysychy powierzchnia objęta modernizacją – 307,4020 ha);
 • modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 143504_2 Somianka obręb ewidencyjny 0001 Barcice, 0005 Jasieniec, 0011 Nowe Płudy, 0018 Somianka Parcele - I etap. Prace zostaną ukończone w 2024 r. (powierzchnia objęta modernizacją – 1 197,3117 ha);
 • cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 240 450 stron dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB.

Ponadto w 2023 roku wykonane zostały prace polegające na:

 • przeglądzie i założeniu szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na terenie 6 obrębów (Kręgi, Ulasek, Michalin, Somianka, Somianka Parcele, Wólka Somiankowska) z gm. Somianka:
  • założenie nowych punktów – 62
  • przegląd:
   • 113 osnowa pozioma,
   • 34 osnowa wysokościowa;
 • weryfikacji bazy numerycznej w zakresie punktów granicznych:
 • liczba działek – ok. 15 000
 • liczba punktów granicznych – ok. 40 000

Liczba spraw/zadań/zdarzeń/zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu geodezji i kartografii w roku 2023 


17.jpg (86 KB)

 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Aleja Róż 2 – II ETAP (zadanie realizowano wspólnie z Gminą Wyszków) całkowita wartość zadania: 403 833,17zł.
 • Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie - w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wysokość dofinansowania w formie dotacji – 204 221,29zł. Całkowita wartość projektu – 288 299,48zł.                                                                                                                                                      
  W ramach tego zadania Starostwo Powiatowe w Wyszkowie przystosowano część pomieszczeń urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z przeprowadzonym raportem dostępności a szczególności wykonano:
 • montaż zewnętrznych drzwi przesuwnych automatycznych wraz z witryną aluminiową i wideo domofonem;
 • zakup i montaż platformy podłogowej dla niepełnosprawnych w holu głównym;
 • wymiana istniejących posadzek na antypoślizgowe;
 • montaż balustrad;
 • wymiana wyposażenia w łazience dla niepełnosprawnych z montażem instalacji przyzywowej.

W ramach zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych dokonano wymiany wewnętrznego hydrantu p. poż. w części budynku "C" Starostwa Powiatowego w Wyszkowie – 3 592,53 zł oraz uzupełniono istniejące oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.


9.jpg (97 KB)

Ogółem w 2023 roku w Wydziale Komunikacji:

 • W zakresie rejestracji pojazdów:
  • wydano 9114 decyzji o rejestracji pojazdu,
  • wydano 9852 dowodów rejestracyjnych,
  • wydano 5856 decyzji o rejestracji czasowej pojazdu,
  • wydano 963 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
  • przyjęto 4853 zawiadomień o zbyciu pojazdu,
  • wydano 26 decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w pojeździe oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczeniu tabliczki znamionowej zastępczej, z powodu zatarcia lub sfałszowania cechy identyfikacyjnej, utraty lub nieczytelności tabliczki znamionowej,
  • przeprowadzono 1256 postępowań w sprawie nałożenia kary z art. 140mb   
 • W zakresie Referatu Uprawnień i Licencji:
  • wydano 3 decyzje o skreśleniu instruktora nauki jazdy,
  • dokonano rozszerzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Ośrodków Szkolenia Kierowców – 3 OSK,
  • skreślono na wniosek przedsiębiorcy 1 ośrodek szkolenia kierowców,
  • dokonano na wniosek przedsiębiorcy skreślenia 2 stacji kontroli pojazdów,
  • wydano 1493 Profile Kandydata na Kierowcę (PKK),
  • wydano około 2000 Profili Kandydata na Kierowcę Zawodowego (PKZ),
  • wydano 2408 praw jazdy,
  • złożono 3014 zamówień na prawo jazdy do PWPW
  • wydano 667 kart kwalifikacji kierowcy (KKK)
  • wydano 52 międzynarodowych praw jazdy,
  • wydano 108 informacji o obowiązku poddania się badaniom lekarskim, psychologicznym i kursowi reedukacyjnemu,
  • wydano 87 decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy,
  • wysłano do Komendy Wojewódzkiej Policji 132 zawiadomień o cofnięciu uprawnień
  • wysłano do Komendy Wojewódzkiej Policji 140 zawiadomień o przywrócenie uprawnień,
  • wydano 159 decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wydano 47 decyzji o wydaniu/przedłużeniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
  • dokonano wymiany na polski dokument 109 zagranicznych praw jazdy,
  • wydano 19 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
  • wydano 30 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  • wydano 9 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  • wydano 24 decyzje o wygaszeniu licencji na przewóz osób/rzeczy/pośrednictwo,
  • przeprowadzono 57 kontroli przedsiębiorców posiadających:
   • licencje na przewóz osób/rzeczy,
   • pośrednictwo przy przewie rzeczy,
   • zawód przewoźnika drogowego.

Ponadto w zakresie Ośrodków Szkolenia Kierowców, Stacji Kontroli Pojazdów i przedsiębiorców transportu drogowego przeprowadzono:

 • 8 kontroli kompleksowych OSK
 • 4 kontroli infrastruktury OSK na wniosek innych urzędów
 • 13 kontroli SKP

Powiat Wyszkowski był organizatorem 3 linii użyteczności publicznej na trasach:

 • Udrzyn - Brańszczyk - Wyszków (przez Porębę, Budykierz),
 • Rząśnik - Wyszków,
 • Wyszków - Somianka – Wyszków (przez Popowo Kościelne, Barcice).

W ramach ww. linii użyteczności publicznej wykonano 83000 WZKM. Na realizację ww. zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w wysokości 249000 zł.


11.jpg (89 KB)

Do Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych należy realizacja i koordynacja realizacji zadań obejmujących m.in.:

 • inwestycje – drogowe, kubaturowe i inne w zakresie:
  • planowania, przygotowania materiałów do udzielenia zamówień publicznych, przygotowania materiałów do wniosków o dofinansowania zewnętrzne, opracowania dokumentacji projektowych, wykonawstwa robót, nadzorów, współpracy z JST, procedur formalno-prawnych, rozliczeń.
 • remonty i konserwację infrastruktury drogowej.
 • bieżące utrzymanie dróg, w tym m. in. utrzymanie czystości, wykaszanie pasów drogowych, konserwację zieleni i wycinkę drzew, usuwanie i utylizację padłych zwierząt  
 • zimowe utrzymanie dróg, w tym m.in. odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników
 • odnowę i konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz urządzeń BRD
 • administrację drogową, w tym m.in. wydawanie decyzji i zezwoleń należących do właściwości zarządcy drogi, okresowe kontrole infrastruktury drogowej i pomiary natężenia ruchu.

 

 • Modernizacje dróg: 4.441,72 m (rozbudowy/budowy/przebudowy/remonty)                                               

w tym:

  • DP 4405W – w m. Poręba Średnia – Udrzynek - 3.311,80 m (gm. Brańszczyk)
  • DP 4410W w m. Somianka – Parcele - 799,92 m (gm. Somianka)
  • DP 4402W w m. Nowa Pecyna – Długosiodło - 330,00 m (gm. Długosiodło)
 • Naprawy odcinkowe dróg: 3.643,80m (1odcinek N. Pecyna – Lipniak Majorat, gm. Długosiodło 320 m + 4 odcinki w gm. Brańszczyk, Rząśnik, Somianka i Długosiodło o dług.3.323,80 m)
 • Ciągi pieszo-rowerowe: 3.104,15 m wykonane w ramach modernizacji dróg
 • Chodniki: 1.855,46 m

w tym:

  • wykonane w ramach modernizacji dróg - 1.374,24 m
  • wykonane jako odrębne zadania: 481,22 m
  • wykonane przez Powiat - 481,22 m (Ostrowy, gm. Somianka)
 • Obiekty kubaturowe: HALA przy CEZiU „Kopernik” o kubaturze całkowitej wraz z łącznikiem: 20.727,26 m3
 • Roboty związane ze zmianą stałej organizacji ruchu i BRD: 3 miejsca

w tym:

  • Przejścia dla pieszych - 1 miejsce              
  • Progi zwalniające - 2 miejsca            
 • Naprawy infrastruktury odwodnienia: 1 miejsce (Sieczychy)
 • Dokumentacje projektowe zlecone przed rokiem 2023, odebrane w roku 2023:
  • Drogowe - 1 (DP 4419W Drogoszewo w rejonie przepustu na rz. Ruda 50 m)
 • Dokumentacje projektowe zlecone i odebrane w roku 2023:
  • Drogowe - 4 (DP 4408W chodnik w m. Porządzie + DP 4413W chodnik w m. Ostrowy – Etap I + remont DP nr 4401W Długosiodło – Nowe Bosewo + remont DP nr 4407W Porządzie 1 132 m w kierunku Dalekie Tartak/N. Wieś – o łącznej długości 2 319,22 m)
  • Zmiany SOR i BRD – 8 (2 x zmiany SOR w zakresie oznakowania + 3 x przejścia dla pieszych + 2 x progi zwalniające + 1 x przystanek autobusowy)
 • Dokumentacje projektowe zlecone w roku 2023, do wykonania w latach następnych:
  • Drogowe - 3 (DP 4419W Deskurów + DP 4417W Kręgi Nowe – Sitno – Olszanka + DP 4413W chodnik w m. Ostrowy – Etap II – o łącznej długości 5 784,26 m)
 • Dokumentacje projektowe zlecone przed rokiem 2023, do wykonania w latach następnych:
  • Drogowe - 1 (DP 4419W Ślubów 880 m)

OGÓŁEM: Dokumentacje w roku 2023 to łącznie 17 opracowań projektowych na różnych etapach realizacji, obejmujących swoim zakresem:

 • 8 103,48 km odcinków dróg 
 • 8 zmian SOR i BRD 
 • Umowy/zlecenia - 65
 • Porozumienia - 7
 • Umowy z J.S.T - 4
 • Postępowania przetargowe: 12 postępowań
 • Zapytania ofertowe: 45 zapytań 

w tym:

  • umieszczone w BIP - 12
  • bez umieszczania w BIP  - 33
 • Decyzje administracyjne: 572             
 • Uchwały Rady Powiatu - 2     
 • Uchwały Zarządu Powiatu - 8              
 • Przygotowane i złożone wnioski o wydanie pozwoleń na budowę/decyzji ZRID – 1       
 • Uzyskane pozwolenia na budowę/decyzje ZRID - 1

6.jpg (95 KB)

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wyszkowie realizuje zadania Starosty jako organu ochrony środowiska. Prowadzi sprawy związane z gospodarką wodną, leśną i łowiecką, ochroną przyrody, ochronną powietrza, gospodarką odpadami, rybactwem śródlądowym i geologią, a także opiniowaniem inwestycji, uzgadnianiem projektów i innymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

Zestawienie zrealizowanych zadań w 2023 roku przedstawia tabela do pobrania

Ponadto, oprócz wymienionych powyżej zadań, realizowano:

 • Współpracę z Nadleśnictwem Drewnica i Nadleśnictwem Wyszków w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa na powierzchni 8036,86 ha - między innymi zawarcie porozumień na kwotę 172.792,49 zł, uzgodnienia dotyczące Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów;
 • Współpracę z Polskim Towarzystwem Leśnym dotyczącą kontynuacji wykonania zabiegów ochronnych na kasztanowcach białych rosnących w pasie drogowym przy Alei Wolności w Wyszkowie – zamontowano 57 pułapek feromonowych;
 • Rozliczenie czynszu dzierżawnego na gminy i na nadleśnictwa na kwotę brutto 36.944,67 zł dla 9 kół łowieckich – zgodnie z Uchwałą Nr 4/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie podziału województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.
 • Współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na kwotę 97.081,84 zł (co kwartał naliczanie i składanie wniosku, przekazywanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów), co miesiąc naliczanie i składanie do wydziału finansowego listy płaconych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w tym ustalenie kwoty, sprawdzenie stanu własności;
 • Współpracę z gminami, nadleśnictwami i Powiatowym Lekarzem Weterynarii z zakresu profilaktyki weterynaryjnej i upowszechniania higieny pozyskiwania produktów zwierzęcych w sprawach dotyczących ptasiej grypy, Afrykańskiego Pomoru Świń, szczepień ochronnych lisów; podawanie do publicznej wiadomości informacji o szczepieniach ochronnych lisów – dwa razy w roku;
 • Współpracę z gminami w sprawach wycinek drzew na gruntach gminnych, powiatowych i Skarbu Państwa (wniosków ogółem 109);
 • Przygotowanie i nadzór nad pełną procedurą zlecenia wykonania dokumentacji: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie wyszkowskim na terenie gmin Somianka, Brańszczyk i Zabrodzie wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko”;
 • Przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • Przeprowadzanie pełnej procedury uzyskania odznaczeń resortowych „Zasłużony dla rolnictwa” – wystąpienie do wójtów i burmistrza, przygotowanie wniosków do ministerstwa;
 • Przygotowanie na posiedzenie Zarządu projektów uchwał – zgody właścicielskiej na usunięcie drzew;
 • Umorzenie gminom opłaty naliczonej w związku z usunięciem drzew i dokonaniem nasadzeń zastępczych – 6 decyzji na kwotę 68.528,00 zł (w tym przeprowadzanie wizji w terenie potwierdzające istnienie nasadzeń)
 • Współpracę z Zarządami Zlewni w Dębem, Sokołowie Podlaskim, Ostrołęce oraz Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej w Warszawie, Lublinie, Białymstoku PGW Wody Polskie w sprawie postępowań dotyczących udzielenia pozwoleń wodnoprawnych (94 pisma);
 • Współpracę ze spółkami wodnymi działającymi na terenie Powiatu Wyszkowskiego oraz Związkiem Spółek Wodnych w Wyszkowie;
 • Przeprowadzono procedurę ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego na rok 2023;
 • Prowadzenie współpracy ze Związkiem Spółek Wodnych w Wyszkowie oraz spółkami wodnymi działającymi na terenie powiatu wyszkowskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo wodne oraz udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego na realizację tych zadań;
 • przygotowanie sprawozdania rocznego z 2022 r. z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne, obejmujące zasięgiem działania teren powiatu wyszkowskiego;
 • Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska Delegatura w Ostrołęce - przeprowadzanie wspólnych kontroli instalacji, miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami;
 • Współpraca z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Wyszkowie w postępowaniach w zakresie wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • Przeprowadzono pomiary hałasu w środowisku w jednym punkcie pomiarowym w porze dziennej i nocnej pochodzącego od ruchu pojazdów ciężarowych z terenu firmy Best Road Przemysław Księżak w miejscowości Leszczydół Nowiny, ul. Leśna 11, gmina Wyszków.
 • Wpisano dane do bazy KOBIZE oraz Platformy sprawozdawczej POP województwa mazowieckiego;
 • Zebrano dane i przesłano zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ministrowi właściwemu do spraw energii informacje dotyczące liczby oraz procentowego udziału pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów;
 • Przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego przez platformę e-puap kopii wszystkich wydawanych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

7.jpg (87 KB)

W 2023 roku Wydział Architektoniczno-Budowlany realizował zadania w imieniu Starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikające z ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych.

Ogółem do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego wpłynęło:

 • 832 wnioski o pozwolenie na budowę,
 • 149 zgłoszeń z projektem budowlanym,
 • 467 zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania innych robót budowlanych,
 • 27 zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
 • 71 wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, które zostały przekazane do Ministra Rozwoju i Technologii,
 • 16 wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID.

Ponadto w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym wydano:

 • 778 decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • 14 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID,
 • 44 decyzji przenoszących pozwolenie na budowę,
 • 17 zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • udzielono 67 zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju i Technologii, 
 • zarejestrowano 632 dzienniki budowy.

W 2023 r. wpłynęło 16 odwołań od decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego do Wojewody Mazowieckiego:

 • 12 decyzji utrzymano w mocy przez organ wyższego stopnia (w tym 2 z 2022 r.),
 • 4 odwołania są w trakcie rozpatrywania.

Sprawy załatwiano w terminach wynikających z przepisów Prawa budowlanego. Nie stwierdzono przypadku naruszenia prawa powodującego w konsekwencji stwierdzenie nieważności decyzji wydawanych w imieniu Starosty oraz naruszenia przepisów w zakresie przekroczenia obowiązujących terminów co do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.    

Ilość spraw załatwianych przez Wydział AB w 2023 r. w rozbiciu na poszczególne czynności oraz w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia tabela do pobrania. 


18.jpg (97 KB)

W 2023 r. Powiat Wyszkowski kontynuował realizację m.in. największej inwestycji Powiatu Wyszkowskiego tj. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie”, na które pozyskał łącznie 15 531 458,00 zł dofinansowania z 3 różnych źródeł, tj.:

 • Sportowa Polska 2021 – 3 000 000,00 zł
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 267 958,00 zł
 • Rządowy Fundusz Polski Ład – 11 263 500,00 zł.

Ponadto w 2023 r. Wydział realizował zadania wymienione w Decyzji Wojewody w sprawie zapewnienia w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania pomocy obywatelom Ukrainy. W ramach ww. zadań podmiotom przyjmującym obywateli z Ukrainy Powiat Wyszkowski 2023 r. wypłacił 2 788 057,50 zł. Na koniec 2023 roku Powiat Wyszkowski zapewniał zakwaterowanie i wyżywienie 86 osobom w 7 obiektach. Od początku wojny w Ukrainie Powiat przekazała na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy kwotę 7 496 100,74 zł.

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień publicznych w roku 2023 ogłosił 25 postępowań przetargowych.

Lista wniosków o dofinansowania złożonych przez Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Lista środków pozyskanych przez Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Lista wydatkowanych dofinansowań przez Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych


5.jpg (103 KB)

Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych

W 2023 roku Starosta Powiatu Wyszkowskiego:

 • zatwierdził:
  • 75 projektów czasowej organizacji ruchu,
  • 59 projektów stałej organizacji ruchu;
 • wydał:
  • 89 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II,
  • 10 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 • realizował zadania prowadzenia postępowań na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięto na parking strzeżony):
  • 115 pojazdów osobowych,
  • 7 pojazdów ciężarowych.

Przeprowadzono 88 kontroli dróg powiatowych i gminnych.

Podczas przeprowadzonej w 2023 roku Kwalifikacji Wojskowej wydano 425 orzeczeń (decyzji) Powiatowej Komisji Lekarskiej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z drugą częśćią podsumowania <>.