Dostępność

Liczba odwiedzających: 194

Powiat Wyszkowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Powiatu Wyszkowskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • skany, obrazy, grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 • Adres: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
 • E-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
 • Telefon: 29 743 59 35

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie:
przy Alei Róż 2 - siedziba główna,
przy ulicy Zakolejowej 15A,
przy ulicy Świętojańskiej 82C (wejście od ul. Dworcowej)
Obiekt przy Alei Róż 2 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą cztery wejścia:
wejście Nr  3 skrzydło C od ul. 3-Maja z podjazdem dla osób na wózkach. W pobliżu wejścia  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
wejście Nr 2 skrzydło A od Alei Róż. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. W sąsiedztwie wejścia wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
wejście Nr 1 skrzydło A od Alei Róż. Wejście nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
wejście Nr 4 skrzydło C od wewnętrznego parkingu poprzedzają schodki nie spełniające wymogów dostępności.

Siedziba główna znajduje się na parterze budynku. Kancelaria główna znajduje się w skrzydle C w sąsiedztwie wejść Nr 3 i 4.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na w pobliżu wejść Nr 3 i 4.

Obiekt przy ulicy Zakolejowej 15A,
Do budynku prowadzą dwa wejścia dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu wejścia od ulicy Zakolejowej znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim na piętro. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt przy ulicy Świętojańskiej 82C (wejście od ul. Dworcowej)
Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych. Komunikacja jest na jednym poziomie. Przed budynkiem znajduje się oznakowane miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.