Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Liczba odwiedzających: 2453

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego” realizowane w okresie 01.01-31.12.2024 r. przez Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie współfinansowane ze środków Powiatu Wyszkowskiego.

KONTAKT: 
Osoby zainteresowane powyższymi formami pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Wyszkowie:
1)    dni robocze: wtorek, środa, piątek od 8:00 do 14:00, poniedziałek i czwartek od 12:00 do 18:00 tel. 29 742 48 43
2)    dni wolne od pracy, w dni robocze: poniedziałek, środa, piątek po 14:00, wtorek i czwartek od 8:00 do 12:00 oraz po godzinie 18:00  tel. 29 742 97 97

CEL: Celem programu jest prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego realizowane poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne, i prawne mieszkańców powiatu wyszkowskiego znajdujących się w sytuacji kryzysowej (alkoholizm i inne uzależnienia, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, kryzysy normatywne).  

MIEJSCE: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wyszkowie mieści się w budynku Stowarzyszenia „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie, ul. Komunalna 10A 07-202 Wyszków. 

OFERTA:
-    kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
-    interwencje w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,
-    prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej oraz poradnictwa psychologicznego ukierunkowanego na wsparcie ofiar przemocy w rodzinie zmierzającej do nabycia umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
-    udzielanie krótkoterminowego schronienia osobom i rodzinom z dziećmi znajdującymi się w kryzysie, zwłaszcza doznającymi przemocy (oddział hostelowy),
-    udzielanie pomocy psychologicznej i poradnictwa socjalnego ofiarom przemocy,
-    działania motywacyjno-diagnostyczne,
-    pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej,
-    działania profilaktyczne oraz propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
-    współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
-    Interwencje kryzysowe socjalne, psychologiczne oraz poradnictwo rodzinne realizowane są przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów dobieranych indywidualnie do każdego przypadku w zależności od zgłoszonego problemu.

HOSTEL: Hostel gwarantuje tymczasowe, całodobowe schronienie osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Hostel dysponuje 5 miejscami w dwóch pokojach mieszkalnych, zapleczem sanitarnym, socjalno-bytowym oraz placem zabaw dla dzieci i salą świetlicową. Osobom w nim przebywającym zapewniamy bezpieczne schronienie i domowe warunki. Hostel nie zapewnia odzieży, wyżywienia, środków czystości ani higieny osobistej. Pobyt w Hostelu może wynosić maksymalnie do 3 miesięcy.