Zaproszenie na LXIX Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data: 16.11.2023 r., godz. 11.51    Liczba odwiedzających: 504

W dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się LXIX Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2. 

 

Porządek obrad LXIX Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:

 1. Otwarcie LXIX Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie. 
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII Sesji Rady Powiatu. 
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego w 2024 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zimowego utrzymania na drogach powiatowych i udzielenia na ten cel dotacji Gminom Brańszczyk, Długosiodło i Zabrodzie w roku 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/150/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego dla nauczycieli wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2023 – 2027.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                               - w podpisie - 

                                                                     Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                              Ewa Bartosiewicz