Informacja o możliwości ubiegania się przez spółki wodne o dotację celową z budżetu Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r.

Data: 22.02.2024 r., godz. 09.06    Liczba odwiedzających: 390

ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO

informuje, że spółki wodne zgodnie z treścią Uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, zmienionej Uchwałą Nr LXXII/411/2024 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Wyszkowskiego.

W budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r. zostały zarezerwowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł., z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych. Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, do których zalicza się bieżącą eksploatację, konserwację, remont oraz naprawę budowli składających się na system urządzeń melioracji wodnych, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. 

Dotacja może być udzielona w wysokości 50% kosztów zgłoszonego do realizacji zadania, jednak nie więcej niż 15.000 zł.

Spółki wodne, które zamierzają ubiegać się o przyznanie dotacji na 2024 r. mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. Do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku,
  2. potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok, w którym spółka wnioskuje o udzielenie dotacji,
  3. mapę poglądową planowanych do wykonania robót.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wyszkowskiego po dokonaniu oceny wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, uwzględniając znaczenie zgłoszonego do realizacji zadania dla gospodarki wodnej oraz wysokość środków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego przeznaczonych na dotację. 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wyszkowie (pokój 39) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków. 

Wnioski oraz dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 15A (pokój 106), tel. (29) 743 59 45.