Zaproszenie na II Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data: 16.05.2024 r., godz. 14.17    Liczba odwiedzających: 331

W dniu 29 maja 2024 r. o godz. 13.00 odbędzie się II Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej 8B Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2. 

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
 5. Sprawozdanie z Efektów Pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2023 rok. 
 6. Sprawozdanie z realizacji działań „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2025” za rok 2023. 
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji) za 2023 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2023 roku w ramach Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy stanowiącego część „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2016-2025”.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za 2023 rok. 
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

w podpisie 

Przewodnicząca Rady Powiatu

 Iwona Bogusława Wyszyńska