Informacja Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w sprawie udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego spółkom wodnym.

Data: 22.02.2023 r., godz. 10.55    Liczba odwiedzających: 226

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego informuje, że spółki wodne zgodnie z treścią uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Wyszkowskiego.

W budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r. zostały zarezerwowane środki finansowe w wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych. Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, do których zalicza się bieżącą eksploatację, konserwację, remont oraz naprawę budowli składających się na system urządzeń melioracji wodnych, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% kosztów zgłoszonego do realizacji zadania, jednak nie więcej niż 10 000 zł.

Spółki wodne, które zamierzają ubiegać się o przyznanie dotacji na 2023 r. mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2023 r. Do wniosku należy dołączyć:

1)      oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku,

2)      potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok, w którym spółka wnioskuje o udzielenie dotacji,

3)      mapę poglądową planowanych do wykonania robót.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wyszkowskiego po dokonaniu oceny wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, uwzględniając znaczenie zgłoszonego do realizacji zadania dla gospodarki wodnej oraz wysokość środków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego przeznaczonych na dotację. 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wyszkowie (pokój 39) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków. 

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 15A (pokój 106), tel. (29) 743 59 45.